Mellini Fashion

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Настоящите общи условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние през уебсайт за електронна търговия, по смисъла на Закона за защита на потребителите регулират отношенията между

Еднолично дружество с ограничена отговорност (EООД), с търговска фирма „МЕЛИНИ ФЕШЪН”, регистрирано съгласно българското законодателство в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 207009986 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Велико търново“ № 1, представлявано от управителя- Мариянка Николова Гаджева, с телефон зa контакт: +359888960280 и следните електронни адреси за контакт: www.mellini.bg наричано по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦ” от една страна, и от друга страна – лице, изразило съгласие с настоящите „Общи условия”, наричано по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ”, във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението и всички други права и задължения, произтичащи от сключен договор за покупко-продажба чрез уебсайт електронен магазин – www.mellini.bg

I. ДЕФИНИЦИИ

чл. 1. Употребените в настоящите „Общи условия” думи и изрази имат следното значение:

 • „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или услуги чрез уебсайт електронен магазин www.mellini.bg, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и когато действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 • Търговец” е Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), с търговска фирма „МЕЛИНИ ФЕШЪН”, което в рамките на своята търговска дейност, предоставя стоки и услуги чрез Уебсайт достъпен на Интернет страница, чрез URL www.mellini.bg
 • Уебсайт или сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, което съдържа файлове, софтуер, текст, картина, звук, изображение, както и всякакви други материали и ресурси.
 • Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
 • www.mellini.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
 • Адрес за фактуриране”, е електронна форма чрез която Потребителят предоставя информация за: имена, валиден електронен (имейл) адрес, действителен адрес, адрес за извършване на доставката на територията на Република България, изразява съгласие с настоящите Общи условия, като предоставя и друга информация, която е необходима за изпълнение на задълженията на Търговеца.
 • Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност.
 • Секюрити таг (Security tag)” е метод на отбелязване и/или маркиране, чрез отличителни знаци и/или допълнително техническо устройство върху потребителските стоки, предлагани от Търговеца, което може да бъде поставено по негова едностранна воля и преценка. Отбелязването и/или маркирането, чрез отличителни знаци и/или допълнително техническо устройство, се извършва по начин, който да не създава пречка за Потребителя да огледа и изпробва стоката, но да не му предостави възможност да употребява потребителската стока, освен чрез премахването му, което води до загуба на правото за връщане на стоката и реимбурсиране на плащането.
 • IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, посочен по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • Работен ден” е всеки ден, който не е определен за официален празник, съгласно Кодекса на труда (ДВ № 26 от 01.04.1986 г., с всички последващи промени) или постановление на Министерски съвет.
 • Работно време” е период от астрономическия ден, в което електронният магазин на Интернет страницата е отворен. Този период е между 11:00ч. до 17:00ч. по астрономическо време по седалище на Търговеца.
 • „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
 • „Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Търговецът предоставя възможност на Потребителя, при приложение на настоящите Общи условия да закупува стоките, предложени в Интернет страницата – www.mellini.bg

Чл. 3. На видно и общодостъпно място в Интернет страницата Търговецът предоставя следната информация:

1. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

2. продажната цена в български лева или евро, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка.

3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

4. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите”;

5. периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

6. минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

7. всякаква друга информация, която Търговецът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

III. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА И ДОСТАВКА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА

чл. 5. (1)   Подаването на заявка за покупка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон „ изберете опция ”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „купи”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането й. При извършена заявка електронният магазин  www.mellini.bg  уведомява Потребителя за извършената заявка и за номера й на посочения от него валиден електронен (имейл) адрес. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от Търговеца.

(2) Заявка за закупуване на стоки от електронен магазин www.mellini.bg подадена след 16:00 pm или извън Работното време се обработва на първия следващ Работен ден.

(3) В случай, че Потребителят е направил множество заявки за закупуване на стоки, доставката по всяка заявка се извършва отделно.

Чл. 6. (1) Всички доставки на територията Република България се извършват чрез куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД. Доставката се извършва от един до три работни дни. В периода на доставката не се включва времето, необходимо на Търговеца, да обработи подадената заявка.

(2) В периода на доставката не се включва времето, необходимо на Търговеца, да обработи подадената заявка.

(3) Периодът за доставка може да бъде по-голям в празнични и предпразнични дни, както и в случай на обявени от Търговеца промоции и промоционални условия. Търговецът не носи отговорност, ако доставката се забави поради непредвидени обстоятелства – природни бедствия, международни войни и конфликти, национални празници, както всякакви други събития извън негов контрол, включително и поради вина на куриера.

(4) Търговецът не извършва доставки чрез стандартна пощенска услуга на „Български пощи” АД.

Чл. 7 (1) Търговецът изпраща заявената от Потребителя стока до три Работни дни след обработване на заявката, при условията на чл. 6 . Доставката е за сметка на Търговеца.

(2) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за извършване на доставката. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката на  Потребител или третото лице – представител на Потребителя, страните подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

(3) В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 8. (1) Търговецът предоставя възможност на Потребителя да прави предварителни заявки за закупуване на стоки от Интернет страницата, където се обявява и датата, от която стоката ще бъде достъпна.

(2) Търговецът не носи отговорност в случаите, когато предварително поръчаната стока не е достъпна на пазара, поради непредвидени обстоятелства – природни бедствия, международни войни и конфликти, национални празници, както и всякакви други събития извън негов контрол, включително изтегляне на предварителните количества от вносителя, дистрибутора или производителя по предписание на съответните национални власти или отказ на последните да предоставят за продажба обявената стока, както и в случай, че в периода от предварителната поръчка до окончателното пускане на стоката на пазара, последната е претърпяла модификации.

(3) Търговецът извършва доставката при условията на чл. 6 и чл. 7 след като стоката по предварителната заявка за закупуване на стоки, пристигне в неговите складове.

(4) При предварителна заявка за закупуване на стока, Потребителят може да промени адреса за извършване на доставката най-късно до деня, предхождащ обявената в Интернет страницата дата, от която стоката ще бъде достъпна или до деня, предхождащ събщението на търговеца, че е изпратил стоката.

Чл. 9 При изпращане на стоката, Търговецът изпраща на посочения от Потребителя, валиден електронен (имейл) адрес, номера за проследяване на пратката, предоставен от куриера.

Чл. 10 (1) Търговецът застрахова стоките срещу кражба и случайни повреди по време на извършване на доставката.

(2) Сключената застраховка е за сметка на Търговеца и не влиза в цената на стоката, която Потребителят дължи.

(3) След като пратката достигне местоназначението си, действието на застраховката се прекратява.

(4) В случай, че Потребителят направи изрично искане, Търговецът е длъжен да застрахова изпратените стоки и за допълнително поисканите от Потребителя рискове. Всички разходи и възнаграждения при сключването на застраховка за допълнителни рискове са за сметка на Потребителя като съответните суми се калкулират в дължимата от него цена.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11. (1) Всички цени са в български левове или в евро, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой. В цената не се включват разходи за доставка и за застраховка, съгласно чл. 10, ал. 2. В цената се включват всички допълнителни застраховки съгласно чл. 10, ал. 4.

(2) Търговецът може да определи цените, с включен ДДС и във валути различни от български лев или евро. В този случай Търговецът посочва въз основа на курса на коя държава, кредитна, финансова или друга институция е извършено превалутирането.

Чл. 12. (1) Цената по предходния член и разноските за допълнителни застрахователни и транспортни разходи могат да бъдат платени по някой от следните начини:

1. по банков път;

2. с наложен платеж.

(2) Всички безкасови плащания могат да бъдат извършвани по следната банкова сметка на Търговеца:  IBAN: BG09STSA93000029144645 (БАНКА ДСК)

(3) Търговецът не носи отговорност за надвнесени суми. Последните се възстановяват след изрично поискване от Потребителя, което се отправя на електронния (имейл) адрес на Търговеца. Потребителят е задължен да посочи номера на заявката и товарителницата, с която стоката е поръчана, съответно доставена, за да може Търговецът действително да установи надвнасянето на сумата.

(4) Потребителят заплаща всички дължими суми по един от посочените начини в чл. 12 от настоящите Общи условия. Всяко друго изпълнение на задължението за плащане от страна на потребителя е невалидно.

(5) В случай, че за Търговеца е възникнало задължение да възстанови суми в полза на Потребителя, последните се превеждат по банковата сметка, от която е постъпило плащането.

Чл. 12. (1) Потребителят е длъжен да преведе дължимите суми в момента, в който изпраща заявката за закупуване на потребителската стока, включително при предварителна заявка на стоки съгласно чл. 8. След заплащането на заявената стока, Търговецът задължително издава фактура по образец, която се предоставя на Потребителя при извършване на доставката на стоката.

(2) В случаите, когато Потребителят се откаже или развали договора, всички суми се възстановяват от Търговеца на потребителя, съгласно чл. 11, ал. 5. В тези случай чл. 334 от ТЗ не намира приложение.

(3) Потребителят може да поиска вместо възстановяване на сумите, последните да бъдат начислени към Потребителския профил като кредит за пазаруване в сайта. Потребителят може да използва начислените към Потребителския профил суми, при извършване на нови заявки.

V. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 13. Потребителят има право:

 1. На достъп в режим онлайн до Търговеца, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Търговеца  – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 2. На достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 3. Да получи допълнителна информация относно качествата и харектеристиките на продукта, преди да подаде заявка/потвърждение за закупуване.
 4. Да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
 5. Да му бъде прехвърлено правото на собственост върху потребителската стока;
 6. Да получи в пълен размер заплатените от него суми, без разходите за доставка, в случаите на недължимо платено;
 7. Да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок от получаването на потребителската стока.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 14. (1) Когато Потребителят иска да се откаже от договора и да върне стоката, той трябва да уведоми Търговеца, преди изтичане на срока предвиден в чл. 13, т. 6.

(2) За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да се свърже с търговеца на посочените за контакт телефони, или да изпрати недвусмислено електронно съобщение на следния електронен (имейл) адрес на Търговеца – [email protected]

(3) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора. Потребителят изпраща чрез куриер за своя сметка на Търговеца потребителската стока като в товарителницата вписва код за връщане на стоката. Потребителят е длъжен да изпрати стоката на търговеца до 14 дни след упражняване правото на отказ от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(4) Търговецът е длъжен в срок от 10 работни дни от получаване на стоката да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Търговеца.

(5) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

(6) Търговецът има право да задържи получените от потребителя суми, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.

Чл. 15. (1) Търговецът предоставя възможност на Потребителя да замени стоката само в случаите, когато в Интернет страницата същата потребителска стока се предлага в различен цвят или в различен размер.

(2) Замяната на стоки на стоки, съгласно ал. 1 не представлява упражнено от Потребителя право на отказ от договора.

(3) В случай на замяна, разноските по връщане на стоката и разноските за изпращане на заменената стока са за сметка на Потребителя.

(4) Потребителят може да упражни правата си по чл. 14 и при замяна на стоката.

Чл. 16. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед, при съхранението или ползването на потребителската стока са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

(3) Рекламацията се предявява пред Търговеца или пред упълномощено от него лице.

(4) Рекламацията се подава писмено. Писмената форма е спазена, ако Потребителят изпрати електронно (имейл) съобщение на следния имейл на Търговеца – [email protected]

(5) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума. Потребителят е длъжен да посочи и адрес за контакт, ако последният се различава от адреса за доставка.

(6) Търговецът поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации, включително в електронен вариант. При предявяване на рекламация Търговецът издава документ на Потребителя за това, че е приел рекламацията. Документът може да бъде изпратен и на електронния (имейл) адрес, посочен от Потребителя. Документът съдържа: датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката, обстоятелства за рекламацията и подпис на лицето, приело рекламацията.

(7) Всички допълнителни условия и процедури по отношение на рекламация от Потребителя са съгласно действащото право на Република България, към момента на предявяване на рекламацията.

(8) Търговецът не е длъжен да приема рекламации за недостатъци , които се дължат на нормалното изхабяване на стоките при тяхната употреба, на лични естетически възприятия или на обстоятелства от здравословен характер, които не са били предварително съобщение на Търговеца при закупуването.

Чл. 18. (1) При упражняване на правата по чл. 14, чл. 15 и чл. 16, Потребителят е длъжен да върне стоката заедно с издадената фактура, други документи с които се установява несъответствието, както и с оригиналната опаковка, в която стоката е опакована от Търговеца при доставката и с ненарушен и в цялост Секюрити таг (security tag), ако такъв е поставен от страна на Търговеца.

(2) В случайте на чл. 14 и чл. 15 потребителската стока не трябва да бъде ползвана, изпирана или третирана по какъвто и да било друг начин. Стоките трябва да са перфектно състояние и да не бъдат маркирани по какъвто и да било начин, както и да бъдат с ненарушен Секюрити таг (Security tag), ако такъв е поставен от страна на Търговеца.

(3) В случайте по чл. 14 и чл. 15, Потребителската стока трябва да бъде върната с оригиналните придружаващия закачалки, торбички против влага и всякакви други допълнителни аксесоари.

VII. ПРАВА НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.19. Търговецът има право да изискава от Потребителя:

1. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия  www.mellini.bg, както и да декларира, че се счита за обвързан с този ред и условия;

2. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия;

3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

4. да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта;

5. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

6. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

7. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

При неспазване на задълженията Търговецът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Търговецът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 20. (1) Търговецът е длъжен да спазва нормативните актове, които регламентират защитата на предоставените от Потребителя лични данни и информация. Търговецът обработва и съхранява предоставената информация с грижата на добър търговец като спазва принципа на пропорционалност на събираните и обработвани данни, само за целите на сключване и изпълнение на договорите чрез Интернет страницата. Той няма право да я предоставя на трети лица за рекламни и маркетингови цели. Търговецът има право да предостави на трети лица, лични данни и информация на Потребителя само с оглед изпълнение на задълженията по настоящия договор. Търговецът има право да предоставя на компетентни държавни органи, лични данни и информация на Потребителя, в случай предвидени в нормативните актове, с оглед предотвратяване на престъпления, осуетяване на административни нарушения или други неправомерни действия. Търговецът може да ползва личните данни и информация на Потребителя, при ангажиране договорната и извъндоговорната отговорност на последния, включително и чрез предоставянето им на трети лица.

(2) Уебсайтът на Търговеца и всички материали и ресурси в него са обект на авторско право. Без изричното писмено разрешение на Търговеца, Потребителят няма право да ползва, възпроизвежда, пресъздава, копира, както и да извършва други подобни действия по отношение на програмния код на Уебсайта, материалите и ресурсите публикувани в последния.

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, чрез процедурата по медиация, описана в следния Уебсайт – http://legamediation.bg/. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България. Като спрямо този договор и всички произтичащи от него права и задължения за страните се прилага българското материално и процесуално законодателство.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. (1) Търговецът има право да променя и актуализира едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Интернет сайта без предварително уведомление до Потребителя.

(2) Промяната и актулизацията на Общите условия имат незабавно действие, освен ако Търговецът не е посочил друго.

(3) Търговецът не носи отговорност в случай, че Потребителят не се е запознал с Общите условия, включително при извършена едностранна промяна и актулизация.

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 23. Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД чрез попълване на регистрационни формуляри и/или извършване на поръчки и / или абонаменти, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели от  „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД: поддържане на регистрацията на потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, рекламиране на стоките и услугите, маркетингови, медийни, административни цели, реклама, за проучване на пазара, за разрешаване на спорове с потребители по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им.

Чл. 24. С предоставянето на свои лични данни на „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД чрез попълването на данните във формуляра за създаване на регистрация и/или Поръчка и/или абонамент, Потребителят декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в платформата на „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат съхранявани, архивирани, използвани и обработени за целите описани в Чл. 23. от настоящите общи условия.

Чл. 25. (1) Всеки Потребител – субект на лични данни има право да подаде искане по образец, което съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр. София, ул.“Велико Търново“ 1,  или електронен адрес [email protected]  , за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработвани или не, за което не дължи никаква такса;
(2) Данните, които Потребитялят предоставя са: три имена, адрес, е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).

Чл. 26. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните данни, Потребителят – субект на данните има следните права:

 1. да поиска копие от неговите лични данни от „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 2. да поиска от „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни;
 3. да поиска от „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 4. да поиска от „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато е оттеглил своето съгласие;
  • когато е възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД като администратор на лични данни;„МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД може да откаже да заличи личните данни на потребителя по следните причини:
  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от страна на „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 5. има право да поиска от „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД, да ограничи обработването на личните му данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът на „МЕЛИНИ ФЕШЪН” ЕООД за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като ще бъде мотивиран със законосъобразната причина;
 6. има право да оттегли съгласието си за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 7. има право да възрази срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 8. има право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 9. Има право на жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е:
  Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

  При възникнал спор, на който решението ни не ви удовлетворява, може да се обърнете към уебсайта на Европейската Комисия, занимаваща се с онлайн решаване на възникнал спор. уебсайт: 

  Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu